Disclaimer

Aan het gebruik van deze website zijn de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het
gebruik van de website, wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en ze te
aanvaarden.

Informatie
De informatie beschikbaar op of via de website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor
algemeen gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot
zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of
anderszins onjuist kan zijn. Spiegelkind kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud
van de informatie op de website.
Indien u onjuistheden vaststelt in de informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld, kunt
u Spiegelkind of haar webmaster contacteren.

Onderbrekingen
Spiegelkind tracht onderbrekingen in het raadplegen van de website zoveel mogelijk te voorkomen.
Nochtans kan Spiegelkind niet garanderen dat de website volledig vrij van enige onderbreking, van welke
aard dan ook, zal zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Hyperlinks
De website kan hyperlinks naar andere websites bevatten waarover Spiegelkind geen enkele technische of
inhoudelijke controle uitoefent dan wel zeggenschap heeft. Spiegelkind biedt dan ook geen enkele garantie
omtrent de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.
Het opnemen van hyperlinks naar andere websites houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap
of goedkeuring in vanwege Spiegelkind met of van deze websites of van hun inhoud.
Indien u op uw eigen website hyperlinks wilt creëren naar de website, vragen wij u eerst contact op te
nemen met de webmaster of met Spiegelkind.

Aansprakelijkheid
Spiegelkind kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in
de gepubliceerde informatie.
De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Spiegelkind garandeert
echter niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.
Spiegelkind kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit enig
rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de website of van de op of via de website verkregen informatie.
Spiegelkind is voorts niet aansprakelijk voor schade voortvloiende uit eventuele onderbrekingen van de
website, voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien de fout onder Belgisch recht als
“zware fout” gekwalificeerd zou worden, of door virussen of soortgelijke verstorende elementen, of, uit de
consultatie of het gebruik van websites (bv. via hyperlinks) waarnaar verwezen wordt op of via de website
of de informatie die in laatstgenoemden vervat is. Evenmin is Spiegelkind aansprakelijk voor de
elektronische communicatie via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging,
onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties.
Het is mogelijk dat de website een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor
de gebruiker. Deze link is evenwel puur informatief en Spiegelkind is niet verantwoordelijk voor de inhoud
ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.
Spiegelkind verstrekt geen garantie omtrent de compabiliteit met uw uitrusting van de bestanden die deel
uitmaken van of voorkomen op de website of omtrent de toegankelijkheid van deze elementen.

Intellectuele eigendomsrechten
De website geniet auteursrechtelijke bescherming. De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie,
verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op
eender welke wijze van de website en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke
toestemming van Spiegelkind. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te
gebruiken voor onwettige doeleinden.